Statut fundacji
Statut fundacji

Statut Fundacji Rozwoju i Edukacji „Mikstura”

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Rozwoju i Edukacji „Mikstura”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Maciej Szpunar zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – mgr Michała Stronowskiego w jego Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 18/3, w dniu 29.01.2013. Akt notarialny Repertorium A nr 74/2013

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Bielsko-Biała.
 1. Fundacja może działać w kraju i za granicą.
 2. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, a także Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub zrzeszeń.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

 1. Nadzór na Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem działalności statutowej Fundacji określonej w akcie fundacyjnym, jak i niniejszym statucie jest :

 • edukacja dzieci i młodzieży oraz promocja i organizacja wolontariatu
 • działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
 • działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu zawodowym, politycznym i publicznym
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu zawodowym, społecznym, politycznym i publicznym,
 • działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet
 • działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lub innowacyjności wśród dzieci, młodzieży lub kobiet w obszarach wiejskich lub miejskich
 • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
 • promowanie edukacji kulturalnej, dziedzictwa narodowego, nauk ścisłych, ekologii, ochrony środowiska, recyklingu
 • wyrównywanie szans wśród dzieci, młodzieży lub kobiet na terenach wiejskich
 • promowanie różnorodności kulturowej lub artystycznej
 • przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
 • przeciwdziałanie dyskryminacji (dzieci, młodzież, kobiety)
 • działania wspierające poziom adaptacyjności dzieci, młodzieży, kobiet w obszarze edukacyjnym, społecznym, gospodarczym

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:
 • Organizacja lub udział w imprezach promujących edukację i kulturę
 • Organizacja lub udział w festiwalach, koncertach, wernisażach, konferencjach, konkursach, imprezach kulturalnych, warsztatach, szkoleniach i prelekcji związanych z działalnością statutową Fundacji
 • Propagowane lub wspieranie rozwoju edukacji w szkołach i na uczelniach wyższych
 • Prowadzenie lub wspieranie ośrodków centrów edukacyjnych
 • Prowadzenie lub wspieranie działalności wydawniczej, edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, promocyjnej, reklamowej w zakresie realizacji celów statutowych
 • Promocja lub reklama firm i instytucji wspierających edukację i kulturę
 • Inne działania wspierające realizację celów statutowych Fundacji

 

 1. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieposiadania niewystarczającej ilości środków przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępie 2.

 

Rozdział III – Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
 • Majątku własnego fundacji
 • Przychody z odpłatnej działalności statutowej
 • spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne
 • wpływów ze zbiórek i imprez organizowanych przez Fundację
 • oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa
 • zaciągania pożyczek
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
 • aukcji internetowych
 • innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady podjętą na wniosek Zarządu

 

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV – Władze Fundacji

§ 10

Władzami Fundacji są:

 • Rada Fundacji, zwana dalej Radą
 • Zarząd Fundacji, zwana dalej Zarządem

Rada fundacji

§ 11

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 • dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • śmierci członka.
 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 12

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
 • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 13

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący

Zarząd

§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • śmierci członka Zarządu.
 1. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
 • wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

 

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednego z członków Zarząd.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim. Jednakowoż Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi.

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w niniejszym Statucie.